Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

612/STNMT-KHTC
V/v đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
07/08/2018
07/08/2018
Số hiệu Trích yếu