Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

128/QĐ-STNMT
Quyết định: Về việc trích kinh phí chi thường xuyên năm 2018 để đóng góp cho Khối hạ tầng kinh tế kỹ thuật để triển khai hoạt động công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
06/08/2018
06/08/2018
Số hiệu Trích yếu