Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

198/TTr-STNMT
Xin ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/08/2018
01/08/2018
Số hiệu Trích yếu