Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1326/TCQLĐĐ
V/v kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh nội dung QH SDĐ trong QH XD xã nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với QH sử dụng đất cấp huyện theo quy định của Luật đất đai năm 2013
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu