Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1585/TNN-NM
V/v khẩn trương thực hiện việc khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Công văn
19/07/2018
19/07/2018
Số hiệu Trích yếu