Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3883/BTNMT-TNN
V/v đôn đốc thực hiện nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Công văn
23/07/2018
23/07/2018
Số hiệu Trích yếu