Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1065/QĐ-UBND
V.v phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung bồi thường, hỗ trợ dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: ...phường Noong Bua, phường Mường Thanh, phường Nam Thanh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đợt 7).
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu