Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

581/CV-STNMT
V/v XD dự toán NSNN năm 2019 và KH tài chính ngân sách nhà nước năm 2019-2020 hợp phần biến đổi khí hậu thuộc CTMT ứng phó với BĐKH và tăng trường xanh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Khí tượng Thủy văn và BĐKH
Công văn
25/07/2018
25/07/2018
Số hiệu Trích yếu