Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

584/STNMT-KHTC
V/v giao nhiệm vụ định giá; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu