Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

585/STNMT-KHTC
V/v thực hiện công bố, công khai quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu