Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

768/ĐĐBĐVN-KHTC
V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiêm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
13/07/2018
13/07/2018
Số hiệu Trích yếu