Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1285/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v báo cáo tình hình phục vụ XD đề án hoàn chỉnh việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất, XD cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
20/07/2018
20/07/2018
Số hiệu Trích yếu