Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

179/TTr-STNMT
Tờ trình về việc Phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí dự án: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
16/07/2018
16/07/2018
Số hiệu Trích yếu