Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

163/BC-STNMT
Báo cáo rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND các cấp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
11/07/2018
11/07/2018
Số hiệu Trích yếu