Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

162/BC-STNMT
V/v giải trình ý kiến tham gia của thành viên Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại điểm mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ huyện ĐB Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
11/07/2018
11/07/2018
Số hiệu Trích yếu