Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

160/BC-STNMT
Đánh giá giữa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và XD KH phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
10/07/2018
10/07/2018
Số hiệu Trích yếu