Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

144/BC-STNMT
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng CSHT để đấu giá QSDĐ ở tại khu C13, phường Thanh Trường, tp Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
29/06/2018
29/06/2018
Số hiệu Trích yếu