Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

143/BC-STNMT
Đề xuất kéo dài thời gian tiếp nhận rác thải tại bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, TPĐBP theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1497/UBND-KTN ngày 7/6/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Báo cáo
29/06/2018
29/06/2018
Số hiệu Trích yếu