Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

158/TTr - STNMT
TT đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy lọi Nậm Khẩu Hu xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (hạng mục đường dân sinh)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/06/2018
26/06/2018
Số hiệu Trích yếu