Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

138/STNMT-KHTC
V/v tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng khóa XI về chủ trương ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Báo cáo
22/06/2018
22/06/2018
Số hiệu Trích yếu