Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

476/STNMT - QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu