Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

475/STNMT - QLĐĐ
V/v tham gia dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/06/2018
21/06/2018
Số hiệu Trích yếu