Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

454/STNMT-KHTC
V/v Tổng hợp báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
14/06/2018
14/06/2018
Số hiệu Trích yếu