Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

129/BC-STNMT
Giả trình, bổ sung kết quả thực hiện giai đất, giao rừng và CGCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
12/06/2018
12/06/2018
Số hiệu Trích yếu