Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

111/QĐ-STNMT
Phê duyệt số lượng, chủng loại máy móc thiết bị và mức kinh phí mua sắm để phục vụ hoạt động cung của Trung tâm TPQĐ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
05/06/2018
05/06/2018
Số hiệu Trích yếu