Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

134/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành Quy định việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/06/2018
04/06/2018
Số hiệu Trích yếu