Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

121/BC-STNMT
Báo cáo bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
04/06/2018
04/06/2018
Số hiệu Trích yếu