Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

120/BC-STNMT
Tình hình quản lý, sử dụng đất đai; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
04/06/2018
04/06/2018
Số hiệu Trích yếu