Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

820/QĐ-UBND
V.v phê duyệt bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung ...
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
29/05/2018
29/05/2018
Số hiệu Trích yếu