Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

127/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: ...
Quản lý đất đai
Tờ trình
29/05/2018
29/05/2018
Số hiệu Trích yếu