Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

118/BC-TCTLN
Báo cáo thuyết minh kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu