Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

129/TTr-STNMT
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/05/2018
30/05/2018
Số hiệu Trích yếu