Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

402/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: trung tâm khuyến nông giống, cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
31/05/2018
31/05/2018
Số hiệu Trích yếu