Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

377/STNMT-KHTC
V/v báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
24/05/2018
24/05/2018
Số hiệu Trích yếu