Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

120/TTr-STNMT
V/v chuyển hình thức trả tiền thuê đất từ: thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/05/2018
22/05/2018
Số hiệu Trích yếu