Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

118/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình:...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/05/2018
21/05/2018
Số hiệu Trích yếu