Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

108/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
0
Báo cáo
21/05/2018
21/05/2018
Số hiệu Trích yếu