Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

357/STNMT-KHTC
V/v xin chủ trương sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Gara để xe, chống thấm nhà làm việc và cải tạo rãnh thoát nước của Sở
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/05/2018
16/05/2018
Số hiệu Trích yếu