Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

351/STNMT-KHTC
Về việc tham gia ý kiến về Dự thảo quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
14/05/2018
14/05/2018
Số hiệu Trích yếu