Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

352/STNMT-QLĐĐ
V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung họp UBND tỉnh các tháng 5,6 năm 2018 và nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
15/05/2018
15/05/2018
Số hiệu Trích yếu