Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

12/BC-STNMT
Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ sáu. BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
14/05/2018
14/05/2018
Số hiệu Trích yếu