Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2270/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
14/05/2018
14/05/2018
Số hiệu Trích yếu