Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2252/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Công văn
07/05/2018
07/05/2018
Số hiệu Trích yếu