Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/TB-BTNMT
Kết quả cuộc họp rà soát chỉ tiêu sử dụng đất rừng chưa phù hợp với chỉ tiêu quốc gia phân bổ trong phương án QHSDĐ đến năm 2020 bs kế hoạch SD đất kỳ cuối 2016-2020 của các tỉnh TP trực thuộc trung ương
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Thông báo
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu