Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

106/TTr-STNMT
Tờ trình: thẩm định dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
09/05/2018
09/05/2018
Số hiệu Trích yếu