Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

342/STNMT-KHTC
V/v bổ sung hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
09/05/2018
09/05/2018
Số hiệu Trích yếu