Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

97/TTr-STNMT
về việc thẩm định dự án Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu