Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

94/BC-STNMT
Rà soát chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu