Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

23/2018/QĐ-UBND
Quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
07/05/2018
17/05/2018
Số hiệu Trích yếu