Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

94/TTr-STNMT
Tờ trình: thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu C13 phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
07/05/2018
07/05/2018
Số hiệu Trích yếu